سامانه اعلام رقم كنتور
لطفا شماره اشتراک خود را به همراه رقم و تاريخ جديد کنتور وارد نماييد :

لطفا تاريخ را به صورت yymmdd وارد نماييد.( به طور مثال 860101)

شماره اشتراک بایستی 15 رقم کامل باشد

  
  شماره اشتراک